About
MT EASTMARK CITY có quy mô lên d?n 20ha gô`m 7 to`a tha´p can hô? cao 16 – 22 tâ`ng, cung câ´p ra thi? truo`ng g?n 2.000 sa?n phâ?m thi?t k? 1PN +, 2PN, 3PN & Duplex. MT Eastmark City du?c phát tri?n b?i Rio Land – don v? gi? k? l?c ra s? “th?n t?c”, nhanh nh?t th? tru?ng, ch? t? 2-6 tháng sau khi bàn giao can h?.
Tên d? án: MT EASTMARK CITY
Website: https://mteastmarkcity.info/
Tr? s? chính: Ðu?ng Tru?ng Luu, phu?ng Long Tru?ng, Qu?n 9, Thành Ph? Th? Ð?c
Phone: 0909.18.86.18
Tag: #mteasmarkcity #mteasmark #duanmteasmarkcity
Comments
Issues with this site? Let us know.