About
Aquafit có mùi n?ng c?a clo, do nó phân h?y ch?m trong không khí ?m. D? hòa tan trong nu?c, aquafit có k?t c?u x?p m?n nhu hình bên du?i:
Comments
Issues with this site? Let us know.